REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
MOJA KLASA ZA 100 LAT
zwanego dalej „Konkursem”

PREAMBUŁA

Celem konkursu jest poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w szkole,
a także świadomego i praktycznego wykorzystania ich w procesie uczenia się i nauczania. Konkurs ma również rozbudzić pasję, kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań oraz wynalazków wśród dzieci i młodzieży. Zadanie postawione przed uczniem polega na zaproponowaniu własnego rozwiązania w formie pracy plastycznej oraz opowiadania na temat ,,Moja klasa za 100 lat”. Konkurs wspomaga kształcenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz precyzyjnego prezentowania pomysłów, ponadto poszerza świadomość znaczenia technologii w naszym życiu. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych objętych Systemem Oświaty (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe). Konkurs będzie trwał od 7 listopada 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku. Konkurs zachęca uczniów do rozwijania zainteresowań i nieszablonowego myślenia, daje swobodę korzystania z własnej wyobraźni i pomysłowości oraz wyrażania swoich myśli przez szeroko rozumianą sztukę. Pozwala także na zaktywizowanie uczniów i nauczycieli do pogłębiania wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania rozwiązań technologicznych w życiu i nauce. Celem towarzyszącym jest poprawienie relacji uczeń-nauczyciel poprzez propagowanie usprawnień technologicznych oraz innowacyjności w szkole. Nauczyciel występuje tutaj w roli mentora, który prowadzi ucznia właściwą, słuszną i bezpieczną drogą podczas podróży w cyfrowo- technologicznym świecie, pokazując jednocześnie jego najlepsze możliwe strony w celu poszerzania wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin nauki.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod Nr KRS 0000153131.
 2. Fundatorem nagród dla Uczestników w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 3. Partnerami Konkursu , którzy wspierają i podzielają misję organizatora, a także mają wspólne priorytety są ViDiS S.A. z siedzibą przy ul. Logistycznej 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, firma NETICTECH S.A. z siedzibą przy Placu Andersa 7, 61-894 Poznań i inni.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
  1. Organizatorze – należy przez to rozumieć firmę Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław.
  2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej klas IV-VII.
  3. Szkole – należy przez to rozumieć Szkoły Podstawowe, objęte Systemem Oświaty, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego; artystyczne (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawo oświatowe); znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego, które biorą udział w Konkursie.
  4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami.
  5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową projekcja.edu.pl przeznaczoną do obsługi Konkursu.
  6. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć kwestionariusz zawierający dane szkoły takie jak: nazwa, adres, adres e-mail, imię i nazwisko dyrektora placówki, dane osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły, czyli Koordynatora a także oświadczenia o akceptacji Regulaminu, prawach autorskich i wykorzystaniu nagród, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej projekcja.edu.pl.
  7. Pracy Konkursowej – należy przez to rozumieć pracę konkursową składającą się z dwóch części: plastycznej oraz pisemnej, spełniające kryteria opisane w dalszej części Regulaminu.
  8. Koordynator – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnioną jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 prawo oświatowe, zgłaszającą do Konkursu Prace Konkursowe przygotowane przez Uczniów szkoły, w której uczy. Koordynator jest osobą kontaktową dla Organizatora i współpracuje przy realizacji zadań konkursowych.
 5. Każda Szkoła przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zobowiązana jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Szkoły zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest z pełną i świadomą jego akceptacją.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Organizator informuje jednak, że korzystanie ze Strony Internetowej może generować po stronie Szkoły koszty połączeń internetowych zgodnie z cennikiem dostawcy usług internetowych.

§2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Aby przystąpić do konkursu trzeba wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić Formularz zgłoszeniowy podając w nim dane Szkoły, która przystępuje do konkursu;
  2. wysłać prace Uczniów Konkursu listownie – wg wzoru opisanego w dalszej części Regulaminu.
   Prace, które zostaną nadesłane niezgodnie z opisanym wzorem nie wezmą udziału w konkursie.
 2. Rejestracji można dokonać od 7 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.
 3. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Szkoła oświadcza, że akceptuje Regulamin.
 4. Dokonując rejestracji Szkoła wskazuje dane szkoły, dyrektora oraz Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za wysłanie Prac konkursowych zgodnie z wymogami Regulaminu i podanie danych Uczniów oraz dopilnowanie, aby prace były właściwie wysłane i w odpowiednim terminie.
 5. Organizator ma prawo do odrzucenia Formularza zgłoszeniowego, w szczególności w przypadku nadesłania przez Szkołę zgłoszenia z podaniem niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 6. Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania Formularza zgłoszeniowego, a także zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia brakujących danych.
 7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Pracy konkursowej zgodnej z tematem konkursu oraz wymogami ujętymi w §2 pkt 8,9 oraz 10 Regulaminu.
 8. Opis tematu konkursu „Moja klasa za 100 lat”:
 9. – w pracy konkursowej Uczeń prezentuje wymarzoną klasę lekcyjną z przyszłości, w której chciałby mieć zajęcia, przedstawia klasę dowolnie umeblowaną, dowolnej wielkości i dowolnego kształtu wraz z nowoczesnym wyposażeniem technologicznym. Uczeń ma pełną swobodę, może tworzyć własne wynalazki.
  – w drugiej części pracy – literackiej, Uczeń opisuje swoją wymarzoną lekcję w wymyślonej przez siebie klasie, w opowiadaniu powinien być zawarty dokładny opis wszystkich wynalazków wymyślonych przez ucznia z objaśnieniem do czego będą służyć.

 10. Wytyczne dotyczące nadsyłanych Prac, które składają się z dwóch części:
 11. I. część pierwsza – praca plastyczna – ręcznie wykonana praca plastyczna, na płaskiej powierzchni w formacie A4, wykonana samodzielnie i według pomysłu Ucznia. Dopuszcza się następujące techniki: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, technika własna (wg pomysłu ucznia).
  W części plastycznej nie dopuszcza się prac wykonanych techniką komputerową. Ponadto Praca Konkursowa:

  1. nie mogła być nagradzana w innym konkursie,
  2. nie może zawierać żadnych znaków towarowych ani innych logotypów,
  3. musi zostać nadesłana do 31 marca 2018 roku.

  II. Wytyczne dotyczące drugiej części – literackiej:

  1. musi być wykonana na temat: „Moja klasa za 100 lat”,
  2. maksymalna liczba znaków to 2 500,
  3. musi być napisana przez Ucznia samodzielnie,
  4. musi być napisana na komputerze i wydrukowana,
  5. nie mogła być nagradzana w innym konkursie,
  6. wypowiedź w formie opowiadania, którego głównym zadaniem jest najlepsze przedstawienie pomysłów Ucznia,
  7. musi zostać nadesłana do dnia 31 marca 2018 roku wraz z częścią plastyczną.
 12. Część plastyczna i literacka muszą zostać nadesłane razem w jednej kopercie. Prace niekompletne lub nadesłane osobno nie wezmą udziału w Konkursie.
 13. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych. Natomiast Uczeń może przygotować tylko jedną Pracę Konkursową, złożoną z dwóch części.
 14. Oryginalne Prace Konkursowe należy wysłać na adres Organizatora.
 15. Prace Konkursowe nie będą odsyłane Szkołom.
  1. Zgłaszając pracę Konkursową Szkoła potwierdza posiadanie zgody Koordynatora i rodziców Uczniów na przetwarzanie zawartych w Formularzu danych osobowych, w zakresie oraz w celu, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
  2. Pracę Konkursową (plastyczną i literacką) należy po uprzednim wypełnieniu formularza, przesłać listownie w formie papierowej, w kopercie formatu A4, na adres siedziby Organizatora, Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław, z dopiskiem Konkurs.
  3. Prace Konkursowe Uczniów należy opisać na odwrocie wg. poniższego wzoru:
  4. W przypadku awarii formularza respektowane będą zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres konkurs@projekcja.pl.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z Konkursu pracy, która:
  6. – Nie spełnia wymagań określonych powyżej.
   – Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich.
   – Narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera treści uznane za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite.

  7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej.

§3

ZASADY USTALANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 1. Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników oceniane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Organizator gwarantuje pełną niezależność Komisji Konkursowej.
 2. W Konkursie plastyczno-literackim Komisja Konkursowa wskaże trzy (3) miejsca oraz dwa (2) wyróżnienia, które otrzymają najwyżej ocenione prace spośród nadesłanych. Szkoła, do której uczęszcza Uczeń, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma dodatkową nagrodę. Ponadto Komisja Konkursowa wybierze 50 prac spośród wszystkich nadesłanych, a następnie opublikuje na facebooku na stronie Organizatora https://www.facebook.com/ProjekcjaEDU/ w celu przeprowadzenia głosowania publiczności. Dwie (2) nagrody zostaną przyznane dla dwóch (2) prac, które uzyskają największą liczbę głosów. Zasady znajdują się w Regulaminie Głosowania Publiczności, który stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.
 3. Wszystkie Szkoły, które wezmą udział w Konkursie otrzymają od Organizatora scenariusz jednej godziny lekcyjnej dot. bezpieczeństwa w sieci.
 4. W Konkursie ,,Moja Klasa za 100 lat” Komisja Konkursowa do 20 kwietnia 2018 r. wyłoni spośród nadesłanych Prac konkursowych 50 najlepszych. Następnie w terminie od 23 do 29 kwietnia 2018 r. w serwisie Facebook odbędzie się głosowanie online na najlepsze prace. Użytkownik sieci Internet musi być zarejestrowany w serwisie Facebook celem oddania głosu. Adres profilu Konkursu to https://www.facebook.com/ProjekcjaEDU/
 5. W odniesieniu do Prac plastycznych, Komisja Konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność z tematem konkursu,
  2. wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu,
  3. kreatywność,
  4. kompozycja,
  5. walory artystyczne,
  6. nakład włożonej pracy,
  7. staranność wykonania,
  8. umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematu Konkursu.
 6. W odniesieniu do Prac literackich Komisja Konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność pracy z tematem,
  2. wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu,
  3. kreatywność,
  4. zasób słownictwa,
  5. pomysłowość,
  6. poprawność językowa,
  7. poprawność ortograficzna,
  8. poprawność interpunkcyjna,
  9. kompozycja,
  10. estetyka zapisu,
  11. zgodność z wyznaczoną liczbą znaków.
 7. W Głosowaniu Publiczności zostaną nagrodzone dwie (2) prace z największą liczbą „polubień”, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie oraz Załączniku nr 1 (Regulaminie Głosowania Publiczności).
 8. Niezależnie Komisja Konkursowa wskaże trzy (3) najlepsze prace oraz dwie (2) wyróżnione. Ponadto zdobywca pierwszego miejsca, otrzyma również nagrodę dla Szkoły, którą reprezentuje.
 9. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na Stronie Internetowej dnia 15 maja.
 10. Wręczenie nagród odbędzie się między w czerwcu 2018 roku. Organizator skontaktuje się ze Szkołami, z których Uczniowie zostaną nagrodzeni i poinformuje o dokładnym terminie.

§4

NAGRODY

 1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów dostępne są na stronie projekcja.edu.pl.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani zamianie na inne produkty.
 3. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora. O miejscu i czasie wręczenia nagród Szkoły zostaną powiadomione przez Organizatora.
 4. Fakt wręczenia nagrody zostanie potwierdzony protokołem wręczenia nagrody, wskazującym nagradzanego Ucznia, a także wartość oraz datę wręczenia nagrody.
 5. Szkoła, której Uczeń otrzyma nagrodę zobowiązana jest podpisać protokół zdawczo – odbiorczy w terminie do 30 dni od daty przekazania mu nagrody.
 6. W szczególnych przypadkach dotyczących niespełnienia wymogów Regulaminu, Organizator ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia.
 7. Wszystkie nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając Pracę Konkursową Szkoła oświadcza, że:
  1. Posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła.
  2. Zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona Praca Konkursowa nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
  3. Pełnoprawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z prawdą z winy Szkoły lub niezachowania przez Szkołę należytej staranności, wskutek czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec Szkoły roszczenie regresowe o zwrot kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej.
 3. Przesyłając Pracę konkursową Szkoła udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo, itp.
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-perview, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  6. wystawianie,
  7. wyświetlanie.
 4. Przesyłając Pracę Konkursową Szkoła wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych w stosunku do Pracy konkursowej. Szkoła wyraża również zgodę na zezwalanie przez Organizatora na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 5. Przesyłając Pracę Konkursową Szkoła wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji do Pracy Konkursowej (sublicencji) na rzecz osób trzecich.

§6

DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rejestracji Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych, dla celów Konkursu, w następującym zakresie:
  1. nazwa i adres placówki,
  2. imię i nazwisko Dyrektora placówki,
  3. dane osoby uprawnionej do reprezentacji placówki – Koordynatora,
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
 3. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych Organizator informuje, że:
  1. Pełna nazwa Organizatora brzmi Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław.
  2. Dane osobowe uczniów zgłoszone przez Koordynatorów zbierane są przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, promocji, skutecznego i sprawnego wydania przyznanych nagród oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
  3. Szkoła ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych do Organizatora oraz do ich poprawiania lub zmiany.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 2 powyżej przez Szkołę ma charakter dobrowolny, jednak rezygnacja z ich podania lub niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz odbioru przyznanej nagrody.
 4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych z Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że podane przez nią dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Dane Szkoły oraz Uczniów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Szkole przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacje można przesłać na adres: Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław (z dopiskiem „Moja Klasa za 100 lat – Reklamacja”) lub w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres: konkurs@projekcja.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Szkoła składająca reklamację zobowiązana jest wskazać w jej treści nieprawidłowości, które spowodowały jej zgłoszenie.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Koordynatora Konkursu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane wg. kolejności ich wpływu do Organizatora.
 6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Koordynator Konkursu może wyrazić zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja została przesłana.
 7. Organizator poinformuje na piśmie Szkołę zgłaszającą reklamację o sposobie jej załatwienia.

§8

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej pod adresem: Projekcja Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław lub drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@projekcja.pl, z dopiskiem na kopercie/w tytule wiadomości „Konkurs Moja Klasa za 100 lat”.

§9

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa powyżej, w celu rejestracji Szkoły niezbędne jest:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 2. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§10

ZAKRES CZASOWY KONKURSU

Konkurs trwa od 7 listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Rejestracja Uczestników: od 7 listopada do 31 marca 2018 roku.
 2. Nadsyłanie prac: od 7 listopada do 31 marca 2018 roku.
 3. Obrady Komisji Konkursowej pod kątem wytypowania 50 prac do głosowania online oraz 3 prac zwycięskich i 2 wyróżnionych trwają od 3 kwietnia do 20 kwietnia 2018 roku.
 4. Głosowanie na Nagrodę Publiczności: od 23 kwietnia do 3 maja 2018 roku.
 5. Obrady Komisji Konkursowej: od 4 do 14 maja 2018 roku.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu: 15 maja 2018 roku.
 7. Wręczenie nagród: czerwiec 2018 roku.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez serwis Facebook.pl.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej przez cały czas trwania Konkursu w formie umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku czynności (format .pdf).
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Szkół o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zm.) w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921 k.c., przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Regulamin opublikowany został w dniu 7 listopada 2017 r.


Załącznik nr 1

REGULAMIN GŁOSOWANIA PUBLICZNOŚCI KONKURSU Plastyczno-literackiego MOJA KLASA ZA 100 LAT

 1. Organizatorem i fundatorem nagród jest inicjator i pomysłodawca Konkursu – firma Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław.
 2. Głosowanie trwa od momentu publikacji filmów od 23 kwietnia do 3 maja 2018 roku w ramach profilu konkursu https://www.facebook.com/ProjekcjaEDU.
 3. W głosowaniu może wziąć udział każdy użytkownik serwisu społecznościowego Facebook, który posiada własny profil zgodnie z regulaminem serwisu.
 4. Głosowanie dotyczy 50 prac konkursowych, plastyczno-literackich opublikowanych na profilu konkursu na stronie https://www.facebook.com/ProjekcjaEDU w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu w formie kliknięcia przycisku „Lubię to” i pozostawienia komentarza pod wybranym filmem o treści „Lubię to”.
 6. Jeden użytkownik może pod jedną pracą pozostawić jeden komentarz i jednokrotnie kliknąć przycisk „Lubię to”.
 7. Liczba kliknięć „Lubię to” powinna być równa liczbie komentarzy pod pracą o treści „Lubię to”.
  W przypadku rozbieżności wiążąca jest liczba komentarzy o wskazanej treści pozostawiona pod wybraną pracą do 3 maja, do godz. 23:59. Komentarze o innej treści lub pozostawione po zakończaniu głosowania nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku nieuczciwego posługiwania się botami oraz innymi skryptami automatyzującymi udział w głosowaniu.
 9. Dwie prace konkursowe, które otrzymają najwięcej regulaminowo oddanych głosów zdobędą nagrody dla autorów prac (dwie nagrody główne).
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu projekcja.edu.pl w zakładce konkurs 15 maja 2018 r.
 11. Informacje na temat nagród dostępne są na stronie Organizatora.
 12. Sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 13. Pełny regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora.
 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 15. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursu, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

partnerzy | |

Kuratorium Oświatowe we Wrocławiu Projekcja EDU ScottieGO! - nauka programowania dla najmłodszych JIMU Robot - inteligentne roboty

KONTAKT

Krzysztof Żmuda
Kierownik Projekcja EDU
email: kz@projekcja.pl
tel. 71 784 97 65
kom. 693 963 133

Monika Pawłowska
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
email: mpw@projekcja.pl
tel. 71 391 13 14
kom. 693 963 122